De Hunnebergen

De geschiedenis van de Hunnebergen & Luyksgestel

Oud plan uit 1996 voor vernieuwing van het Openluchttheater te Luyksgestel.


Onderstaande rapportage van een planontwikkeling is gevonden in een archief en is alleen bedoelt ter informatie van iedereen die er interesse in heeft. Kopie rechten voorbehouden aan www.hunnebergen.nl Genoemde instanties en organisaties in dit rapport kunnen heden, 2018 van publicatie op deze website, zijn gewijzigd of opgeheven ook daar kunnen geen rechten of plichten aan worden ontleend. Deze teksten zijn overgenomen uit dit rapport.


In dit rapport wordt de uitwerking beschreven van het plan voor de bouw van een nieuw openluchttheater in de gemeente Luyksgestel. In dit eerste stadium behoren daartoe tevens de aanleg van een parkeerterrein en de terreininrichting. De bouw van een natuuractiviteitencentrum valt niet binnen de eerste fase. Het nieuwe theater zal het bestaande, 65 jaar oude, theater vervangen. De voorzieningen die rondom het nieuwe theater zullen worden gerealiseerd bestaan onder meer uit een
horecagelegenheid en een parkeerterrein. Het plangebied dat is gekozen voor de realisatie van het nieuwe theater is groter dan het huidige theaterterrein. Vooral de vereiste parkeercapaciteit maakt dat nodig.

Momenteel biedt het theater ruimte aan ongeveer 450 personen. In de nieuwe opzet zal dat aantal ongeveer 500 bedragen. Op het bestaande theaterterrein is een aantal voorzieningen aanwezig, waarvan vrijwel geen enkele nog voldoet aan de eisen die tegenwoordig aan een dergelijk theater worden gesteld. In het rapport wordt daarop uitvoerig ingegaan.

In de omgeving is een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige voorzieningen. Daarbij is onderscheid gemaakt in routes, horeca, bereikbaarheid en overige (recreatieve) voorzieningen. In het rapport worden enkele doelstellingen genoemd. Voor gemeente Luyksgestel is dat het ontlasten van de parkeerdruk in het centrum van de kern Luyksgestel, het opwaarderen
van de functie en verschijningsvorm van het theater en het toevoegen van een meerwaarde aan de kern Luyksgestel.

De gemeente Luyksgestel en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven streven naar een economisch rendabel complex en naar een goede bereikbaarheid via het openbaar vervoer, terwijl ook wordt voorzien in voldoende capaciteit voor auto's en bussen. Afgezien daarvan heeft ook de Stichting Openluchttheater De Hunnebergen een programma van wensen en eisen opgesteld. Deze zijn vooral gericht op het speelvlak en op de ruimten waarin verkleed, gegrimeerd, geregisseerd wordt en dergelijke. Opslagmogelijkheden, uitbreiding van ruimte en aanwezigheid van gas, water en elektra zijn daarbij belangrijke
punten.


Het ontwerp gaat in het totaalconcept uit van een belangrijke zichtas, waaraan de verschillende onderdelen liggen. Belangrijk zijn: de uitnodigende entree, een parkeerplaats voor 250 auto's en enkele bussen, het theater en een halfoverdekt speelvlak. De parkeerplaats wordt verhard, conform de richtlijnen van het waterschap. In het ontwerp spelen ronde vormen een grote rol; de onderdelen worden hierdoor aan elkaar geschakeld. Het terrein wordt van het nodige terreinmeubilair voorzien, waaronder
lichtmasten, zitbanken, afvalbakken, informatieborden, etc.


De beplanting is structuurbepalend in het plangebied. Naast de bomen worden ook sierbeplanting en landschappelijke beplanting aangebracht. Als laatste wordt in het rapport aandacht besteed aan de aanlegbegroting (niet opgenomen in deze presentatie) . Een korte werkomschrijving geeft aan uit welke hoofdonderdelen de werkzaamheden bestaan:
opruimingswerkzaamheden, aanbrengen tijdelijke voorzieningen, grondwerk, riolering,
verhardingen, bouwkundige constructies, terreininrichting en beplanting.

1 Inleiding Ideeënschets

Eind 1995 hebben wij in opdracht van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) de eerste ideeën gepresenteerd voor de realisatie van een nieuw openluchttheater en een natuuractiviteitencentrum aan de Postelscheheideweg te Luyksqestel.

Het nieuwe complex zou niet alleen plaats moeten bieden aan een theater en natuur activiteitencentrum, maar tevens aan een transferium.

Het geheel zou de volgende functies moeten omvatten: - openluchttheater; - aantrekkelijke horecagelegenheid; - voldoende parkeergelegenheid; - toeristisch-recreatieve informatie; - aansluiting op wandel-, fiets- en ruiterroutes in de omgeving.

Daarnaast zou ruimte kunnen worden geboden aan de volgende voorzieningen:
- een (groene) winkel; - VW/ANWB informatie; - mogelijkheden van fietsverhuur; - mogelijkheden voor deelname aan atuurgerichte activiteiten; - ontmoetings- en/of vergaderruimte; - educatieve ruimten.

Naar aanleiding van die ideeën is door marketing buro Promec een onderzoek opgestart om de haalbaarheid en het draagvlak te bepalen. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in het rapport 'Natuuractiviteitencentrum De Kempen', d.d. 3 mei 1996.

Aangezien een definitieve beslissing omtrent het informatiecentrum niet genomen kan worden, heeft het gemeentebestuur van Luyksgestel ervoor gekozen de volgende onderdelen uit te werken: - transferium; - openluchttheater; - bouwkundige oorzieningen.

En verder in het rapport ...

In het volgende hoofdstuk vindt u een beschrijving van de toeristisch-recreatieve voorzieningen die een directe of indirecte relatie hebben met het complex; Hoofdstuk 3 vormt een beschrijving van de inventarisatie die wij hebben uitgevoerd, zowel in het veld als in de literatuur. De doelstellingen waaraan beantwoord dient te worden, zijn geformuleerd in hoofdstuk 4.
Het daaropvolgende hoofdstuk -5- bestaat uit een ontwerp- en plan beschrijving, waarna in hoofdstuk 6 een overzicht wordt gegeven van de werkzaamheden welke moeten worden uitgevoerd.

Een samenvatting is opgenomen vóór de inleiding.

2 Recreatie

Zoals eerder is vermeld heeft Promec, om de haalbaarheid van de geplande activiteiten te bepalen, een onderzoek uitgevoerd in de omgeving van Luyksgestel. Voor de uitwerking van het plan hebben wij, voor zover dat betrekking heeft op het theater
en het transferium, de volgende gegevens uit het onderzoeksrapport overgenomen.

- De kern van Luyksgestel dient te worden ontlast van auto's die er worden geparkeerd door recreanten die er hun wandeling willen starten;

- Het complex dient aansluiting te bieden op aanwezige wandel-, fiets- en ruiterroutes;

- De bevolkingsgroep die met name van het complex gebruik zal gaan maken komt uit de regio Luyksgestel. Mensen van buiten de regio worden slechts in zeer beperkte mate verwacht;

- Inwoners van de Belgische grensstreek maken relatief minder gebruik van het gebied en de voorzieningen aan de Nederlandse kant;

- De belangrijkste doelgroep lijken de verblijfsrecreanten uit de omgeving van Luyksgestel te zijn;

- Gebruikers van het complex worden vooral verwacht van de grotere campings en bungalowparken in de omgeving;

- In de zomer van 1996 heeft Staatsbosbeheer een telling uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in het aantal dagrecreanten; de betreffende gegevens zijn (nog) niet in dit rapport opgenomen;

- De mate waarin de geplande parkeervoorziening wordt gebruikt is mede afhankelijk van de mate waarin in de kern van Luyksgestel parkeerbelemmerende maatregelen worden toegepast. Dat geldt tevens voor de overige -in een later stadium uit te werken- voorzieningen;

- De geplande activiteiten op de geplande locatie sluiten goed aan op de reeds aanwezige voorzieningen en activiteiten;

- Daarnaast zal de inrichting worden afgestemd op een optimale onderlinge aansluiting van het openluchttheater, het transferium en de commerciële bouwkundige voorzieningen.


3 Inventarisatie   3.1 Plangebied

Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Postelscheheideweg. Daar is op het moment ook de entree van het theater. De kassa staat aan het Piet Hendrikxpad, dat tevens de oostgrens van het plangebied vormt. Aan de zuidkant wordt de grens gevormd door een geasfalteerd fietspad dat langs een onverharde weg loopt. De westzijde van het
gebied is in het veld herkenbaar door een paal-en-draadafrastering. Het plangebied hebben wij daarmee ruimer gekozen dan de oppervlakte die nu door het theater wordt gebruikt.

Het gehele plangebied, maar vooral het terrein ten noorden van het huidige theaterterrein is sterk geaccidenteerd. Hoogteverschillen van 2 meter over een afstand van 10 meter komen regelmatig voor. De gemiddelde hoogte van het huidige theaterterrein is 41,50 m 1 + NAP; de hoogte van de Postelscheheideweg en die van de onverharde weg aan de zuidzijde
bedragen beide gemiddeld 40,00 rn'» NAP. De gemiddelde hoogte van het uitbreidingsgedeelte is 40,80 m' + NAP. Dat betekent dat het totale plangebied gemiddeld ongeveer 1,20 rn' boven de directe omgeving ligt. De aanwezige hoogteverschillen zorgen ervoor dat het bestaande theater op een natuurlijke wijze in de omgeving is opgenomen.

3.2 Het openluchttheater De Hunnebergen

Het theater en de bijbehorende voorzieningen zijn ongeveer 65 jaar oud. De accommodatie voldoet in het geheel niet meer aan de eisen die tegenwoordig aan dergelijke accommodaties worden gesteld, hetgeen de aanleiding is geweest om plannen op te stellen voor een nieuw theater. Op het terrein zijn verschillende opstallen aanwezig, waaronder een kleedaccommodatie
van 14 x 6 m, bar/buffetruimte, toiletgebouwtje, materialenopslag, kassagebouwtjes en een kleine ruimte voor de regie. De ge

Het eigenlijke theater wordt gevormd door een podium (min of meer natuurlijke verhoging) en een aantal zitbanken in een min of meer halfronde opstelling, waarvan de achterste ongeveer anderhalve meter hoger staan dan de voorste. Het theater biedt plaats aan ongeveer 450 personen.

De accommodatie is momenteel alleen voorzien van koud stromend water in de kleedruimten, er is geen grimeruimte en geen invalidentoilet. De bar/buffet voldoet niet en het ontbreekt aan parkeerplaatsen voor auto's en aan een stalling voor fietsen. Het terrein wordt omgeven door een afrastering en is toegankelijk via een afzonderlijke publieks- en dienstingang.

Op het terrein is een lommerrijke beplanting aanwezig, die een goed decor vormt voor openluchtvoorstellingen. De beplanting bestaat voornamelijk uit naaldbomen met plaatselijk
een onder beplanting van loofhout. De beplanting even buiten het theater is minder dicht, doordat de onder beplanting dikwijls ontbreekt. Overige elementen op het terrein zijn vooral bebording, palen voor luidsprekers/verlichting. Verharding is, met uitzondering van bestrating rondom enkele gebouwen en de bestrating ter plaatse van de tribune, niet aanwezig. Gebouwen zijn uitgevoerd in blokhutstijl, waarbij gebruik gemaakt is van steen en hout.


3.3 De omgeving

Inventarisatie in de omgeving heeft met betrekking tot de recreatieve voorzieningen het volgende opgeleverd :

Bewegwijzering. Het gebied rondom het theater is ruim voorzien van bebording ten behoeve van routes,
bezienswaardigheden en dergelijke. In de min of meer directe omgeving vindt men
verwijzingen naar onder meer: - openluchttheater De Hunnebergen; - bungalowpark De Koperteut; - vakantiehotel De postelhoef; - camping De Zwarte Bergen; - vakantiecentrum H.A.L.; - parc Vossemeren; - Plattegrond omgeving theaterbakkerijmuseum; - diverse hotels, restaurants en café's.

Bij de kruising met de weg naar Lommel vindt de fietser een informatiebord over de Fietsroute Kempenland. Vanuit het plangebied zijn in alle richtingen wandelingen uitgezet en aangegeven. Wij verwijzen hiervoor naar bijlage A, een plattegrond van de omgeving waarop alle routes zijn aangegeven. Langs het plangebied loopt ook een -onverharde- route die is afgestemd op rolstoelgebruikers. Vrijwel alle bospaden in de directe omgeving zijn geschikt voor het maken van een wandeling; door middel van bordjes is aangegeven dat de bossen zijn opengesteld voor wandelaars.

Fietsers kunnen vanaf het openluchttheater hun tocht starten of voortzetten in de richting van Luyksgestel of in westelijke richting van (beide over de Postelscheheideweg: verkorte versie van de Fietsroute Kempenland). In zuidelijke richting is een fietspad aangelegd door de bossen, dat loopt naar de Belgische grens. Naar het noorden toe loopt het Piet Hendrikxpad (fietspad) in de richting van camping De Zwarte Bergen. Dit pad maakt deel uit van een internationale fietsroute.

Voor ruiters zijn geen uitgezette routes langs het theater bekend.

Overige routes in de omgeving zijn de Teutenroute en de Kempische Museumroute. Hiervan is niet bekend of het gaat om fiets- of autoroutes.

Het terrein behorend bij het huidige openluchttheater heeft wel een bar, maar deze is buiten de voorstellingen niet geopend. De horecavoorzieningen in de omgeving zijn echter op niet al te grote afstand aanwezig. Bungalowpark De Koperteut heeft een petit-restaurant en in de kern van Luyksgestel bevinden zich talloze gelegenheden voor een hapje en een drankje. Vakantie hotel De Postelhoef is niet geopend voor dagrecreanten.

Bereikbaarheid

Theater De Hunnebergen is met het openbaar vervoer betrekkelijk slecht te bereiken; de dichtstbijzijnde halte bevindt zich op meer dan een kilometer van het theater, in de kom van Luyksgestel. De bussen die bij deze halte stoppen zijn de lijnen 172 en 172s; zij rijden van Eindhoven CS naar Bergeijk vice versa.

De Kempen, waaronder tevens de directe omgeving van Luyksgestel, is een gebied dat bij uitstek geschikt is voor fietstochten. De aanwezige fietspaden en overige weqen zijn daarvoor prima geschikt, mede omdat op de wegen vrijwel geen doorgaand -snelrijdend- verkeer voorkomt. Aan de doorgaande weg in Luyksgestel worden -op een betrekkelijk kleine schaal- fietsen
verhuurd.

Mensen die met de auto zijn gekomen, kunnen de auto zeer beperkt parkeren bij het theater. Het publiek wordt binnengeleid via de noordzijde (aan de Postelscheheideweg), maar men heeft daar geen gelegenheid de auto te parkeren. Er zijn geen verwijzingen naar een gelegenheid waar men de auto wel kwijt kan. Ook de onverharde weg welke aan de zuidkant van het theater loopt biedt daarvoor slechts geringe ruimte. Een en ander leidt tot ongeregeld parkeren ten tijde van de voorstellingen of activiteiten.

De bereikbaarheid is qua ontsluiting overigens goed; het theater is vrij gemakkelijk te vinden.

Overige voorzieningen

Een openbare telefooncel is aanwezig bij bungalowpark De Koperteut, aan de Postelsche-
heideweg, op enkele honderden meters van het theater.


4 Doelstellingen

Bij het formuleren van de doelstellingen beperken wij ons tot het nieuwe openlucht theater en de parkeervoorzieningen. De hoofddoelstelling vanuit de Stichting Openluchttheater De Hunnebergen hebben wij overgenomen uit de notitie 'Die niet waagt die niet wint'. Als eerste wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende onderdelen en gestelde eisen

  -1- Speelvlak; daarbij is van belang dat het theater een natuurtheater is. Dat wil men graag zo houden en dat betekent onder meer een niet verhard en niet overdekt speelvlak. Eisen: - verhoogd aangelegd, oppervlak van 400 rn': - achterkant en zijkanten aarden wallen van ongeveer 2 rn' hoog; - bedekking met gras dat op het gebruik is afgestemd; - op- en afrit die toegankelijk is voor een auto; - handhaven van de bestaande doorgangen naar achteren; - handhaven van het pad voor het podium ten behoeve van voertuigen;

-2- Kleedruimte; uitbreiden van de bestaande voorzieningen. Eisen: - handhaven van de twee kleedruimten; - alle zes wastafels aansluiten op de warmwatervoorziening; - aanbrengen van vloeren welke gemakkelijk te reingen zijn; - aanbrengen van een uitgebreide verharding rondom. Opslag en kleedruimte

-3- Opslaq.decormatenalen; deze bestaat momenteel uit een stalen container en is ongeveer 8 m2 groot. Eisen: - capaciteit vergroten tot ongeveer 40 rrr': - zorgen voor voldoende ventilatie, verlichting en opslagmogelijkheden voor waardevolle materialen; - indeling in overleg te bepalen; - zorgen voor een goede bereikbaarheid met een auto.

-4- Requisletenrulmte: op het moment niet aanwezig. Requisieten worden overal opgeslagen, hetgeen een eficiënt gebruik van de ruimten niet ten goede komt. Eisen: - capaciteit vergroten tot ongeveer 40 rrr': - zorgen voor voldoende ventilatie, verlichting en opslagmogelijkheden voor waardevolle materialen; - indeling in overleg te bepalen; - zorgen voor een goede bereikbaarheid met een auto. - situering in de directe nabijheid van het podium; - aanwezigheid van een keukenblok met gasaansluiting en warm en koud water.

-5- Gd.JJ1aerruimte; deze is in maart gerenoveerd. Eisen: - goed afsluitbaar, met zes grimeerplaatsen; - bij elke plaats elektra-aansluiting, grimeerverlichting en zoveel mogelijk inval van natuurlijk licht; - afsluitbare ruimte voor waardevolle materialen; - minimale oppervlakte van 30 rrr': - wanden, vloeren en plafonds die gemakkelijk schoon te houden zijn.

-6- Reqiekamer: de ruimte is momenteel te klein voor zes personen en apparatuur. Eisen: - goed afsluitbaar; - voldoende groot (minimaal circa 25 rn'): - indeling in overleg te bepalen; - afsluitbare ruimte voor het opslaan van waardevolle materialen.

De doelstelling voor de gemeente Luyksgestel bestaat uit: - het ontlasten van de parkeerdruk in de kern Luyksgestel; - het opwaarderen van de functie en de verschijningsvorm van het openluchttheater; - het toevoegen van een (toeristisch-recreatieve) meerwaarde aan de kern Luyksgestel; Voor het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven bestaat de doelstelling uit het
realiseren van: - een economisch rendabel complex; - een bushalte; de busdienstregeling/programmering van het theater dient in onderling overleg te worden opgesteld voor een optimaal wederzijds gebruik; - een parkeerplaats die niet alleen ruimte biedt aan auto's, maar tevens aan enkele bussen.

5 Ontwerp en Plan beschrijving


Bij het opstellen van de eerste schetsen is uitgegaan van een belangrijke zichtas, waaraan de verschillende onderdelen liggen.

De onderdelen die in de eerste schetsen zijn opgenomen zijn: - een entree; - een parkeerplaats; - een natuurlijk! Toeristisch/recreatief centrum; - tribune; - podiumoverkapping; - een 'eyecatcher' aan het einde van de zichtas;

(- niet opgenomen, maar wel nuttig, is een dienstingang aan de achterzijde van het podium).

In het voorgaande is steeds uitgegaan van een parkeercapaciteit voor ongeveer 250 auto's. Bij een gemiddelde bezetting van 2,5 personen per auto moet dan rekening worden gehouden met een bezoekersaantal van 650 personen. Aangevuld met ongeveer 100 bezoekers die met de fiets komen (schatting) komt het totale bezoekersaantal op ongeveer 750. Daarbij is rekening gehouden met enkele autobussen.

De Stichting Openluchttheater Inkijkje in het theaterDe Hunnebergen gaat in haar 'Programma van wensen en eisen' uit van minimaal 750 bezoekers. Uit overleg is echter gebleken dat 500 voldoende is, indien uitbreiding mogelijk blijft. Het theater wordt in dit stadium dus ingericht voor 500 bezoekers. Van het betreffende terrein is een inmeting en hoogtemeting gemaakt, waarvan de
resultaten zijn aangegeven op tekening 1 (bijlage B). Op tekening 2 (bijlage C) is een uitwerking van de eerste schetsen getekend in de situatie ter plaatse.

Onderstaand wordt voor ieder onderdeel van het inrichtingsplan een toelichting gegeven. Voor alle onderdelen geldt dat ze mede goed toegankelijk moeten zijn voor mindervaliden en rolstoelgebruikers.

Entree

Het is de bedoeling dat de entree een uitnodigend karakter krijgt. Het theater wordt tenslotte gebouwd om het publiek diverse diensten aan te bieden. De uitnodigende sfeer van de entree wordt bereikt door het creëren van een relatief open (=Iichte) ruimte. Een dergelijke ruimte vormt aan de Postelscheheideweg, die aan weerszijden door bossen is omgeven, een blikvanger. Het reeds aanwezige halfopen terrein met verspreide boomgroepjes biedt daarvoor een prima uitgangssituatie. De entree wordt aan beide zijden voorzien van een bomenrij, welke zich voortzet in een bomenring om de parkeerplaats. De ruimte buiten deze bomen ring blijft relatief open en kan worden ingezaaid.

De entree biedt zowel toegang aan auto's en bussen als aan fietsers en voetgangers. Terwijl de auto's zijdelings van de as een parkeerplek kunnen zoeken, volgt het langzaam verkeer haar route langs de centrale as naar het theater. Bomen langs de centrale as begeleiden de bezoekers naar de ontvangstruimte bij het theater.

Parkeèrterrein

Voor de uiteindelijk te realiseren capaciteit van de parkeerplaats is een hoeveelheid van 250 auto's aangehouden. Bij een bruto oppervlakte van ongeveer 25 m2 per plaats komen wij op een netto-oppervlakte van 6250 rn' voor de gehele parkeerplaats. Daarbij is rekening gehouden met ruimte voor 2 à 3 bussen; dat lijkt vooralsnog voldoende te zijn. De parkeerplaats wordt opgedeeld in tweeën; het ene deel (binnen de bomenring) wordt als eerste gerealiseerd en uitgevoerd in asfalt en dient in eerste instantie te worden gebruikt. Hoewel de oppervlakte binnen de ring ruimte biedt aan 80 auto's, omvat de aanleg van het
eerste deel een oppervlakte voor niet meer dan ongeveer 40 auto's. Het andere deel binnen de ring en het deel buiten de bomenring wordt pas in een tweede fase aangelegd en wordt in halfverharding uitgevoerd; dit gedeelte dient als piekparkeerter-
rein.

Over de waterafvoer heeft overleg plaatsgevonden met het waterschap De Dommel. De afvoer van het hemelwater, afkomstig van het geasfalteerde gedeelte, dient te geschieden via een slib-/vetvang; het water kan eventueel worden afgevoerd naar een open water. Afvoer op het riool is niet noodzakelijk.

De ruimte die binnen de bomenring ligt is ongeveer 3200 m2 groot en biedt plaats aan 80 auto's, waarvan twee voor mindervaliden. De resterende ruimte biedt plaats aan 168 auto's. Beide delen worden visueel van elkaar gescheiden door een grondwalletje van ongeveer 1,20 meter hoog, voorzien van lage beplanting.

De fietsers, die zijn doorgereden tot aan het theater, kunnen vlak voor de ingang hun fiets in de stalling wegzetten. De stalling biedt ruimte aan ongeveer 100 fietsen en heeft een ruimtebeslag van ongeveer 200 m". De in de stalling gebruikte fiets-klemmen zijn geschikt om de fietsen aan te bevestigen. Diefstal dient met deze voorziening zoveel mogelijk te
worden voorkomen.

Theater

Het theater bestaat eigenlijk uit twee delen, namelijk: het podiumgedeelte met overkapping en het tribunegedeelte.

Het podium ligt ongeveer 0,60 rn' verhoogd ten opzichte van het maaiveld en wordt bij voorkeur in gras uitgevoerd, omdat dat het beste past bij het type voorstellingen (zie doelstellingen en programma van eisen). Het podium is van weerszijden bereikbaar met een auto. Voorlangs loopt een pad, dat mede als scheiding dient tussen publiek en podium. Dit pad is alleen toegankelijk voor auto's en voertuigen die deel uitmaken van de voorstelling.

De overkapping beslaat bijna een derde van het feitelijke theateroppervlak; hij bestaat slechts uit houten boogspanten, waarvan de achterwand wordt gevormd door een natuurlijke beplanting. Deze kan dieneVooraanzoichtn als decor of coulisse. Aan de achterzijde van het speelvlak wordt een aarden walletje aangelegd, dat eveneens kan dienen als coulisse. (Achter het podium ontstaat door het hoogteverschil van het podium plus de hoogte van de wal een vrije hoogte van ongeveer anderhalve meter).

De gehele boogconstructie is open, opdat zon- en maanlicht vrij spel hebben op het speelvlak. (De grasmat van het speelvlak verdraagt overigens ook geen gesloten overkapping). Precies onder het punt waar de boogspanten bij elkaar komen ligt het midden van het speelvlak. Wellicht kan dit een rol spelen tijdens voorstellingen. De boogspanten vormen in ieder geval een goede mogelijkheid voor de bevestiging van speakers of spots.

De tribune wordt gevormd uit een grondwal, welke (aan de podiumzijde trapsgewijs) oploopt tot ongeveer 5 meter boven maaiveld. De tribune biedt, verspreid over 9 ringen, plaats aan ongeveer 500 bezoekers. Daarnaast komt er op de tribune een open ruimte, die bij drukke dagen kan worden gebruikt door er stoeltjes neer te zetten of door op het gras te gaan zitten. Voor het realiseren van de zitplaatsen wordt een constructie voorgesteld van betonnen keerelementen, welke aan de bovenzijde worden voorzien van een metalen frame en  outen planken. Een idee van hoe deze constructie er uit kan komen te zien is opgenomen in bijlage C.

De opzet van het theater is strak, maar natuurlijk. Daarom is ervoor gekozen de uiteinden van de tribunes door middel van een afgerond -beplant- talud te beëindigen. De tribune wordt in tweeën gedeeld door de centrale as, die denkbeeldig doorloopt tot op het podium. Elk van de twee tribunes heeft drie trappen: één door het midden van de tribunes en twee aan weerszijden. Zie hiervoor ook tekening 3 in bijlage C. Opgemerkt wordt dat de tekeningen in een later planstadium worden aangepast aan de bovenstaande omschrijving. Aan de achter- en zijkant van de grondwal wordt lage, landschappelijke beplanting aangebracht. Deze dient ter aankleding van de grondwal en voorkomt tevens dat over de grondwal wordt gelopen.

Terreinmeubilair

De parkeerplaats wordt voorzien van een aantal lichtmasten, waarvan een deel langs de centrale as. Bij een onderlinge afstand van 15 meter dienen langs de as 10 masten te worden geplaatst. Aanvullend daarop worden lichtmasten geplaatst bij de fietsenstalling (2 st.) en op het parkeerterrein (12 st.). De lichtmasten worden bij voorkeur geschakeld vanuit het theater of het natuuractiviteitencentrum, wanneer dat is gerealiseerd. Schakeling via de openbare verlichting is niet nodig vanwege het peperkt gebruik van de verlichting.

Bij de ontvangstruimte en langs de weg worden enkele zitgelegenheden geplaatst in de vorm van banken en picknicksets. Tevens worden daar enkele afvalbakken geplaatst. Om het complex optimaal te kunnen gebruiken is het noodzakelijk een aantal aanvullende voorzieningen te realiseren. We denken daarbij onder meer aan een openbare telefooncel in of nabij de ontvangstruimte. Deze moet ook bereikbaar zijn als er geen theatervoorstelling wordt gegeven.

Een ander aandachtspunt is de bereikbaarheid per openbaar vervoer. Deze laat momenteel sterk te wensen over en dient te worden verbeterd. Ons voorstel is het theater begin- en lof eindpunt te laten worden van een busdienst en de dienstregeling op voorstellingen af te stemmen. Dit zou in ieder geval moeten gelden gedurende het speelseizoen van het theater.

Daarbuiten zou de dienstregeling andere tijden kunnen hebben, maar in ieder geval afgestemd op het (voorziene) gebruik van het transferium en natuuractiviteitencentrum. Bij de planvorming is er steeds vanuit gegaan dat het complex een centrale rol moet gaan vervullen in de toeristisch-recreatieve activiteiten rondom Luyksgestel. Een belangrijk onderdeel daarvan is het naar het centrum toetrekken van de voorzieningen die zich op dit moment in de omgeving bevinden:

- infobord Kempenland Fietsroute (initiatief van SRE, Grenspark De Kempen en ANWB), met een plattegrond van de omgeving, waarop de verschillende routes in de omgeving zijn aangegeven; - fietsenverhuuraccommodatie; en aanvullend: - een bord waarop de attracties van Luyksgestel voor de komende maand worden aangegeven, zoals men dat wel kan zien bij het binnenrijden van de bebouwde kom van een dorp.

Beplantingsplan

Het belangrijkste element in het beplantingsplan wordt gevormd door de laanbeplanting . langs de centrale as en in de cirkel om het verharde parkeerterrein. Deze bomen geven structuur aan het terrein. De bomen langs de as moeten een strak beeld opleveren. Daarom is gekozen voor de soort hopbeuk.

De ring vormt visueel en functioneel een overgang naar het omringende terein, dat een landschappelijk karakter heeft. Daarom hebben we hier gekozen voor een soort die van nature in de omgeving voorkomt: de inlandse eik. Beide soorten voldoen goed op een parkeerterrein en geven weinig of geen overlast voor geparkeerde auto's.

Bij voorkeur worden zowel de ringbomen als de asbomen in een flinke maat aangeplant. Dat draagt sterk bij aan de belevingswaarde van het geheel. Naast bomen wordt ook vakbeplanting aangebracht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in
sierbeplanting en landschappelijke beplanting. Sierbeplanting wordt aangebracht op de grondwal onder ringbomen. Daar is gekozen voor klimop.

De landschappelijke beplanting wBovenaanzichtordt voornamelijk aangebracht op het terrein rondom het theater deze bestaat uit de soorten inlandse eik, vuilboom, berk, grove den en krent.

Bouwkundig

Amfi-theater .'

Het plan is zodanig bouwkundig vormgegeven, dat er een harmonieus evenwicht is gevonden tussen de techniek behorende bij het openluchttheater en de bestaande bosrijke omgeving.

De schelpconstructie bestaat uit gebogen spanten, opgebouwd uit houten gebogen hoofd liggers, waarbij tussen de spanten gebogen houten tussenspanten zijn aangebracht, met elkaar verbonden door koppelliggers. De constructie is speciaal ontwikkeld en ontworpen voor het onderhavige project. Vooral de schelpvorm is enerzijds bijzonder door de vormgeving en uitvoering, anderzijds door het toegepaste materiaal.

Het amfitheater is zodanig vormgegeven en ontworpen, dat: - er sprake is van een bijzondere architectonische vormgeving, waarbij de ligging in de bosrijke omgeving en het gebruik van natuurlijke materialen centraal hebben gestaan. Het theater is opgebouwd uit een gelamineerde, gezaagd houten kapconstructie (houtsoort: Noord Europees grenen). De bodembedekking van het podium bestaat uit gras.

- het semi-overkapte podium de scheiding vormt tussen het theater en zijn omgeving. - ruimten c.q. voorzieningen kunnen worden opgenomen in een eventueel deels te overkappen gedeelte, ten behoeve van onder meer opslag decormaterialen, requisieten- ruimte en een mogelijkheid voor coulissen.

Kleedruimten en basisvoorzieningen .' In de opzet is uitgegaan van de navolgende basisvoorzieningen: - kleedruimten, bestaande uit 2 stuks kleedruimten (dames/heren), elk voorzien van een toilet en douche en de nodige wastafels; - grimeerruimte; regiekamer met vrij uitzicht op het podium; - berging t.b.v. opslag waardevolle goederen; - entree - kassa ruimte;

- een toiletunit, met invalidentoilet, toegankelijk voor gasten van het natuuractivteitencentrum, bezoekers van het openluchttheater en passanten, bestaande uit: - herentoilet: 3 stuks toiletten, 3 stuks urinoirs; - damestoilet: 3 stuks toiletten; - invalidentoilet.


Om het natuuractiviteitencentrum en het transferium goed te laten functioneren is de aanwezigheid van een horecagelegenheid van groot belang. Gasten moeten de mogelijkheid hebben om voor of na hun wandeling, fietstocht of bezoek aan het theater op aangename wijze een consumptie te nuttigen. De capaciteit van de horecavoorziening bedraagt 80-100 personen. Het plan is zodanig opgezet, dat een koppeling met de tentoonstellingsruimte mogelijk is, waardoor de capaciteit bij een tijdelijke behoefte hier kan worden uitgebreid.

Natuuractiviteitencentrum Staatsbosbeheer

Van het complex maakt een informatie/tentoonstellingsruimte deel uit, ten behoeve van Staatsbosbeheer. Dit gedeelte is bedoeld om informatie te verstrekken, betrekking hebben de op de omliggende natuurgebieden en op de toeristisch-recreatieve mogelijkheden. Naast informatie via de tentoonstelling kan ook informatie worden verstrekt op persoonlijke wijze, door een ter plaatse aanwezige medewerker van het centrum.

De informatie die Staatsbosbeheer wenst te verstrekken heeft voornamelijk betrekking op het Grenspark De Kempen, waar het plangebied deel van uitmaakt. In het centrum wordt voorzien in een informatiebalie, welke eventueel tevens dienst kan doen als verkoopbalie voor entreekaarten voor voorstellingen van het openluchttheater of voor VVV- en ANWB-informatie.

Materiaalgebruik en milieu-maatregelen:

Bij het ontwerp is uitgegaan van een onderhoudsarme en duurzame opzet, waarbij weersinvloeden nagenoeg geen invloed hebben op de constructie en gebouwen. Daarnaast is in de basis zoveel mogelijk rekening gehouden met milieuvriendelijke produkten en de laatste technieken van duurzaam bouwen door een bewuste materiaalkeuze.

De toenemende aandacht voor milieu-maatregelen en de lokale omstandigheden hebben invloed gehad op het ontwerp, waarin een reeks van maatregelen is c.q. kan worden opgenomen welke het plan een extra milieuwaarde kunnen geven. Enkele milieu-aandachtspunten welke reeds verwerkt zijn in het plan: - Bodem: gesloten grondbalans; - Bouwmaterialen: duurzame en onderhoudsarme materiaaltoepassing, duurzame detaillering, gebruik schadelijke en schaarse materialen minimaliseren, herbruikbare materialen toepassen, flexibel en demontabel bouwen; - Toepassing van houtsoorten uit zogenaamde produktiebossen.